Odpady budowlane

Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych nieruchomościach. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w budynkach. Natomiast jeżeli remont budynku prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zgłoszenia do Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o. o. w Mielnie (94/ 311 58 91 Dział Gospodarki Odpadami). Odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady tj. kontenery lub worki typu "big-bag", które zostaną dostarczone i odebrane przez Gminę, w imieniu której działa Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o. o. W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina odbierze:

- z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych - 1 m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym max. 10 kg odpadów niebezpiecznych np. papy odpadowej, styropianu budowlanego czy wełny mineralnej);

- z nieruchomości  wielolokalowych - 4 m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym max. 10 kg odpadów niebezpiecznych np. papy odpadowej, styropianu budowlanego czy wełny mineralnej);

- nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych lub hotelarskich - 100 kg rocznie selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym max. 10 kg odpadów niebezpiecznych np. papy odpadowej, styropianu budowlanego czy wełny mineralnej).

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz